BELEIDSPLAN STICHTING KERKBELANG KOEWACHT

Het beleidsplan van de Stichting Kerkbelang Koewacht is er op gericht om de doelstellingen van de stichting zo goed mogelijk te realiseren.

De doelstelling van de Stichting Kerkbelang Koewacht, zoals dat staat omschreven in de oprichtingsakte van 11 januari 2016:

 • De Stichting heeft ten doel het in standhouden van de Philippus en Jacobus Kerk te Koewacht alsmede het aanvaarden van erfstellingen onder het voorrecht van boedelbeschrijving en voorts al hetgeen in de ruimste zin met één en ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn.
 • De Stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door: het verwerven van fondsen en gelden.
 • De Stichting heeft niet ten doel het maken van winst.

 

Onderstaand staat beschreven welk beleid gehanteerd wordt om de doelstellingen van de stichting te realiseren.

 

1. Het verwerven van fondsen en gelden.

Het genereren van inkomsten zal getracht worden middels:

 • Subsidies en andere bijdragen (van overheden)
 • Donaties van bedrijven en particulieren
 • Periodieke schenkingen door particulieren. Hiervoor staat de stichting als ANBI bij de Nederlandse Belastingdienst ingeschreven onder nummer 8559.53.706. Daardoor zijn de donaties van schenkers aftrekbaar voor de Nederlandse Inkomstenbelasting en is de stichting over al haar ontvangsten geen belasting verschuldigd.
 • Legaten en erfstellingen.
 • Organiseren van evenementen en activiteiten.

 

2. Vergroten betrokkenheid bij het kerkelijk gebeuren

Een groot draagvlak van veel mensen is noodzakelijk, zowel de geloofsgemeenschap betrekken bij het kerkelijk gebeuren en mensen die willen helpen het gebouw te behouden. Dit moet samen met de PKC (Parochie Kern Commissie) van de Parochie kern Koewacht ten uitvoer worden gebracht.  De stichting zal daarvoor de PKC ondersteunen waar mogelijk en zinvol. Betrokkenheid vergroten middels:

 • Organiseren van evenementen
 • Assisteren PKC bij kerkelijke activiteiten
 • Brede communicatie via:

o   Facebook

o   Website

o   Pers (Kranten, radio, lokale tv)

o   Visite kaartjes

 

3. Onkosten zo laag mogelijk houden

Alleen onkosten die echt noodzakelijk zijn voor het realiseren van de doelstellingen zullen worden gemaakt. Zowel bestuurders als vrijwilligers die de stichting assisteren worden niet bezoldigd voor geleverde diensten.

 

 

4. Vermogensbeheer

Verkregen middelen worden alleen aangewend om de doelstellingen van de stichting te realiseren. Middelen worden beheerd zonder risico te nemen dat de middelen verloren gaan (door b.v. risicovolle beleggingen). Onredelijke risico’s worden afgedekt middels het afsluiten van een verzekering. B.v. aansprakelijkheid risico’s worden verzekerd.

Er zal altijd een redelijk bedrag in kas worden gehouden om verwachte kosten te kunnen opvangen en voor het vóór-financieren van de kosten van evenementen.

 

5. Onderhoud kerkgebouw

De stichting zal zo goed mogelijk de Parochie H. Maria Sterre der Zee helpen het kerkgebouw te onderhouden middels:

 

 • Financieren van onderhoudswerken
 • Opstellen van onderhoudsplannen voor de korte en lange termijn
 • De PKC assisteren om plannen ten uitvoer te brengen of ten uitvoer te laten brengen

 

6. Bestuur

Het dagelijks bestuur van de stichting bestaat uit de voorzitter, secretaris en penningmeester. Maximaal 2 van deze functies mogen in eenzelfde persoon worden verenigd.

Het dagelijks bestuur vergadert minimaal 2x per jaar.

Het dagelijks bestuur wordt bijgestaan door een aantal vrijwilligers die de stichting ondersteunen. Zij werken in zogenoemde werkgroepen met een speciale taak. B.v. de werkgroep Evenementen is verantwoordelijk voor het organiseren van evenementen.

Op regelmatige basis komt het bestuur samen met alle vrijwilligers voor het doorspreken van de gang van zaken in de stichting en het afstemmen van activiteiten.

Eén persoon van het dagelijks bestuur fungeert als contactpersoon naar de PKC om wederzijdse belangen af te stemmen. Zo kunnen ook de leden van de PKC fungeren als vrijwilliger in de stichting.

Eénzelfde persoon zal niet zowel lid zijn van het dagelijks bestuur van de stichting en gelijker tijd bestuurslid van de PKC.